Rassikring

Styret i Sørumlia Vel har kontaktet kommunen med forespørsel om sikring av områder i Sørumlia hvor vi ser at det raser ut steiner, spesifikt i Gruveveien og i Sørumlia, mellom Humlebakken og Sørum terasse. Vi ønsker at noe gjøres snarest og har bedt kommunen om å kontakte oss for en befaring. Styret har bedt om svar innen neste styremøte, som er berammet til 8. april, 2008. Samtidig tok vi opp bekymringsmeldinger om rasfare i tunnelen på den gamle jernbanelinja ved Gullaugkleivene. Vi har fått tilbakemelding om at geolog har inspisert tunnelen og at bolting av fjellet er planlagt.

Parkeringsforhold ved Lier stasjon

Styret har merket seg og fått henvendelser om uvettige og farlige parkeringsforhold i Humlebakken, som følge av overfylt parkeringsplass på Lier stasjon. Togreisende parkerer bilene langs veien, utenfor de oppmerkede plassene, sperrer til dels adkomsten og er dermed til hinder for trafikken i lia, både for bilister og fotgjengere. Styret sendte 18.2. brev til Planavdelingen i Lier kommune og gjorde oppmerksom på forholdet og ba om at det ble satt opp Parkering forbudt skilt i Humlebakken. Kommunen har vært på befaring i området, og opplyser i brev av 28.2. til Sørumlia Vel, at de da ikke fant særlige problemer. De henviser til at parkeringsplassen til tider har vært sperret av i forbindelse med arbeidet med å skaffe flere plasser. De avslutter med at de vil se an situasjonen i forhold til at det nå blir flere plasser, og vil ikke foreta seg noe mer foreløpig. Styret tar brevet til etterretning og vil på sin side følge situasjonen videre og eventuelt komme tilbake til kommunen hvis den uvettige parkeringen fortsetter.

Lekeplassen ved Tunnelveien/fellesarealer

Styret har vært i kontakt med kontoret for idrett og kultur i Lier kommune angående opprustning av lekeplassen. Kommunen har vist positiv vilje til å bidra med en slik opprustning og har bedt oss om å komme tilbake med en beskrivelse av hva vi ønsker å prioritere på lekeplassen. Etter dette er mottatt vil kommunen bl.a. søke om spillemidler til formålet. Styret er glad for kommunens positive holdning og vil sørge for at en prioriteringsliste settes opp. Forslag til hva lekeplassen bør inneholde kan sendes Annichen Olsen, annichen.olsen@broadpark.no, eller Marit Borge, boma@jbv.no. Kommunen har også lovet å sende oss et kart over friarealer og stier for allmenn ferdsel i Sørumlia.

Lier fibernett

Styret har hatt en representant på et av informasjonsmøtene som Lier fibernett holdt 12. mars, med formål å skaffe oss informasjon om hva tilbudet går ut på. Vi har notert oss at fibertilknytning gir følgende muligheter: Internett med E-mail, tv-pakke, filmleie samt telefon. Fremtidsrettet teknisk løsning. Betydelig økt kapasitet/hastighet i dataoverføring sammenlignet med ISDN og ADSL. (10, 25 eller 50 Mbits/sec og stor opplastningshastighet). Du kan også sjekke og sende mail via tv-skjermen. Løsningen gir også trådløst nettverk. Det ble antydet at minimum 50% av beboerne i Sørumlia må melde seg på for at dette opplegget vil bli installert i området vårt. Styret tar ikke noe standpunkt for eller imot dette, da det selvfølgelig er en sak for den enkelte husstand å avgjøre. For mer informasjon, gå inn på www.lier-fibernett.no.