Parkeringsforhold ved Lier stasjon

Styret har merket seg og fått henvendelser om uvettige og farlige parkeringsforhold i Humlebakken, som følge av overfylt parkeringsplass på Lier stasjon. Togreisende parkerer bilene langs veien, utenfor de oppmerkede plassene, sperrer til dels adkomsten og er dermed til hinder for trafikken i lia, både for bilister og fotgjengere. Styret sendte 18.2. brev til Planavdelingen i Lier kommune og gjorde oppmerksom på forholdet og ba om at det ble satt opp Parkering forbudt skilt i Humlebakken. Kommunen har vært på befaring i området, og opplyser i brev av 28.2. til Sørumlia Vel, at de da ikke fant særlige problemer. De henviser til at parkeringsplassen til tider har vært sperret av i forbindelse med arbeidet med å skaffe flere plasser. De avslutter med at de vil se an situasjonen i forhold til at det nå blir flere plasser, og vil ikke foreta seg noe mer foreløpig. Styret tar brevet til etterretning og vil på sin side følge situasjonen videre og eventuelt komme tilbake til kommunen hvis den uvettige parkeringen fortsetter.