Gatefest for store og små

Søndag 1. juni kl. 16:00 – 19:00 blir det gatefest for store & små i Sørumlia. Dette blir en fin anledning til å bli kjent med naboene. Vi dekker langbord i Konglestien og ordner med grill. Du trenger kun å ta med grillmat m/tilbehør, drikke, glass, asjett, bestikk og stol. Det blir bl.a. velkomstdrikk til alle, aktiviteter m/premiering for de yngre og loddsalg.Påmelding med antall barn og voksne innen 19. mai til Ingar Øvergaard: sms: 95 10 61 33 eller e-post: ingaro@broadpark.no

Gatefesten avlyses ved regnvær. Sjekk hjemmesiden!

VELKOMMEN!

Oppgradering av lekeplassen i Tunnelveien

Søknad vedr. oppgradering av lekeplassen i Tunnelveien er sendt kommunen. Vi har satt opp mange ønsker, og håper at mye kan løses i samarbeid med kommunen og litt dugnad. Vi ser derfor frem til at både kommunen og beboerne ønsker å gjøre en innsats for å bidra til å gjøre lekeplassen til et attraktivt samlingspunkt. Søknaden omfatter bl.a: lekeapparat m/klatrestativ og sklie, sandkasse, huske/vippe, benk/bord, rydding av akebakken, bedre belysning, ballbinge (til fotball, håndball, basket, tennis, volleyball, skøytebane med mer) samt en generell oppgradering og rydding av arealet tilhørende lekeplassen. Vi har blitt lovet at de skal ta kontakt snarlig for å avtale en befaring på området. Da skal vi se på hva som kan gjøres med kommunens midler samt hvilke muligheter vi har i forhold til å få tippemidler fra Norsk Tipping til en ballbinge. Vi krysser fingrene!

Slik ser lekeplassen ut i dag - hvordan vil vi at den skal bli?
Slik ser lekeplassen ut i dag – hvordan vil vi at den skal bli?

Folkemøte om friluftsliv og idrettstilbud i Lier

Haugestad 16. april 2008

Kulturkontoret i Lier Kommune og Lier Idrettsråd inviterte liungene til å møte opp for å komme med innspill til hva slags friluftsaktiviteter og idrettstilbud som bør ligge i den kommunale planen de neste 4 år.

Tilstede fra Sørumlia var: Olav Aasmundrud, Sveinung Norheim, Ragnhild Malm, Unni Jørgensen og Annichen Olsen

Første foredragsholder var Jakob Vik fra Buskerud Idrettskrets. Deres visjon er ‘Idrett så flere vil’. Han åpnet med å fortelle hvor viktig det er med jevnlig fysisk aktivitet for alle, samt at det har vært en merkbar nedgang i fysisk aktivitet blant den norske befolkning de siste årene. De ønsker en mer aktiv skoledag, og vil bidra aktivt med kompetanse, spesielt overfor skoleverket.

Andre foredragsholder var Anders Moen fra Hennummarka Velforening på Tranby som representerer ca. 1100 husstander. Han fortalte om deres ‘Prosjekt utemiljø’ som handlet om å gjøre skolegården annerledes. Han kom med mange gode tips, og sier at det er kun vi som bestemmer hva vi kan få til. Det viktigste er at man må engasjere både barn, unge og voksne og la de ta del i prosjektet, slik at de før eierskap og interesse av å bruke det som bygges opp.

Siste del på agendaen var at hvert bord skulle diskutere seg frem til ønsker som Kultur-kontoret kan se nærmere på. Saker som ble fremlagt av representantene fra Sørumlia var:

Utbedring av adkomstveier til linja fra Sørumlia (konkret Gruveveien og veien v/Fjelltun)
Natursti/trimløype med stoppested på gml. Gullaug stasjon for barnefamilier på tur
Oppgradering av lekeplassen i Tunnelveien (etter vår plan, se egen sak om denne)
Organiserte aktiviteter for barn/unge/voksne i Gullaug skolekrets, slik at man slipper å sette seg i bilen for å kjøre til andre siden av Lier
Legge turforslag på internett med henvisning til nymerkede løyper
Søppelbøtter på rasteplasser langs hele linja samt forbud mot hestemøkk langs veien
Hvilebenker for turgående eldre som blir boende i sitt nærmiljø

Alt i alt var dette et veldig kreativt møte og et meget godt tiltak igangsatt av kommunen. Da venter vi i spenning på resultatene!

Gatefest

Merk dere dato for gatefesten – den er fastsatt til 1. juni, mellom kl. 15.00 og 18.00. Den vil bli holdt i Konglestien, som for anledningen vil bli stengt for trafikk etter avtale med beboerne. Alle er velkomne, store som små. Festkomiteen er i gang med planlegging og kommer nærmere tilbake med detaljer.

Trafikale forhold rundt Lier stasjon

Utkjørselen fra jernbanen ut i Humlebakken er skummel. Bilene kommer i stor fart og tar ikke hensyn til øvrig trafikk og gående. Humlebakken har verken gangfelt eller andre trafikksikringstiltak.
Fortsatt står biler feilparkert, bl.a. stenges til tider utkjørsel fra garasje til beboerne nederst i Humlebakken. Styret har nok engang kontaktet Arve Ruud i kommunens planseksjon med forslag om å sette opp «Parkering forbudt» skilt her samt foreslå fotgjengerfelt på tvers av Humlebakken nedenfor innkjøring til stasjonen.

Dugnadsprogram for våren 2008

  • Styret har vedtatt et dugnadsprogram for våren 2008. (Vi har en liste over folk som har sagt seg interesserte i å være med på dugnader, men tar gjerne imot flere. Ta kontakt med dugnadsleder Sveinung Norheim, tlf.32840787, mobil 90223454) .
  • Sveinung Norheim vil organisere dugnad i fellesområdene i lia (i henhold til mottatt kart fra kommunen), eksempelvis: adkomstvegene Sørumlia – Tunnelvegen, Sørum terrasse – Sørumlia (nedgangen ved Konglestien 2), Gruvevegen – Jernbanelinja, Sørumlia – Blåveisstien, Seljestien – Jernbanen. Sveinung m.fl. vil ta en runde i disse områdene mandag 28. april kl 1800 for å avklare hva som bør gjøres, for deretter å fastsette dato for dugnaden. Kommunen har sagt seg villig til å rydde bort store steiner i fellesområdene, men fjerner ikke avfall og småstein. De vil også spyle grøftene. øvrig rydding av grøftene er huseiers eget ansvar. Vi oppfordrer samtidig alle beboere om å ta sin egen private vårdugnad på områdene som ligger ut mot veiene, til felles forskjønnelse av lia.
  • Vi vil også ta en runde på lekeplassen og deretter ta kontakt med kommunen angående rydding samt utsetting av container.
  • Vel-tavla vil komme opp i løpet av våren. Ansvarlig for oppsetting av tavlen er dugnadsgjengen v/Sveinung. Kommunen kontaktes for hjelp til oppsetting (boring av hull).

Styret i Sørumlia vel

Styret i Sørumlia Vel vil gjerne presentere oss for beboerne i lia. Her er vi, fra venstre: nestleder Ragnhild Malm, sekretær Unni Jørgensen, styrmedlem Marit Borge, revisor Ingar Øvergaard, leder Else Krag, revisor Magnhild Tretterud og kasserer Annichen Olsen.

styret2008_600

Linjerydding – Hugging av trær

Vi har fått følgende melding fra Lier Everk

«Vi har leid inn Skandinavisk Linjerydding AS for å rydde langs alle være strømførende linjer. Når det gjelder vegetasjon som er hogd på privat eiendom er det grunneiers ansvar å ta hånd om dette. Når det gjelder offentlig grunn (eks.kommunale veier, fylkesveier og riksveier) er gjort avtale om at Skandinavisk Linjerydding tar hånd om det som er hogd enten ved bortkjøring eller flising.

Vi har hatt kontakt med Skandinavisk Linjerydding AS i dag som beklager de henger litt etter med denne oppryddingen, men at det vil bli tatt så snart som mulig.

Ønskes ytterligere informasjon om dette kan dere kontakte Skandinavisk Linjerydding v/Tor Arne Persson tlf. 95 80 63 65»

Ras i Gruveveien

Ragnhild Malm m.fl. har vært på befaring med bl.a. Per-Jan Willassen, sjef for Anlegg og Eiendom i Lier kommune, for å se på mulige rasfarlige områder i lia. I Gruveveien løsnet nylig en stor stein og falt ned på veien. Området i Sørumlia (mellom Humlebakken og Sørum terrasse) samt innerst i Konglestien ble også besiktiget. Kommunen har stor forståelse for problemet, og Willassen vil skrive en rapport om befaringen og hvilke tiltak som skal iverksettes. Rapporten vil bli sendt Sørumlia Vel. Kommunen vil også vurdere å innhente en geotekniker for vurdering av hvor i Sørumlia det bør gjøres noe.

ras_gruveveien_600